Loading...
Ochrana dát a osobných údajov 2018-07-31T14:03:37+00:00

Ochrana a bezpečnosť Vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá nezávisle na tom, či ste zákazník alebo návštevník našej webovej stránky. Preto sa zaväzujeme chrániť Vašu súkromnú sféru a zaobchádzať s Vašimi údajmi ako s dôvernými údajmi. Na tomto mieste Vás informujeme, ktoré Vaše osobné dáta sú evidované  vzhľadom na Vašu návštevu a na aký účel sa používajú.

I. Zodpovedný

Táto webová stránka je prevádzkovaná firmou Loacker Recycling GmbH, Lustenauerstraße 33, 6840 Götzis, Rakúsko, FN 66273 k, ktorá je aj zodpovedným subjektom v zmysle nariadenia EU o ochrane osobných dát (v nasledovnom texte sa nazýva „DSGVO“).

U zodpovedného nie je menovaný žiadny zmocnenec na ochranu údajov, pretože neexistujú zákonné predpoklady pre záväznú objednávku. Dopyty na ochranu údajov a na používanie vašich osobných údajov však môžu byť zaslané na nasledujúcu e-mailovú adresu a budeme s nimi zaobchádzať v súlade s právnymi požiadavkami: datenschutz@loacker.cc.

II. Používané údaje / účel spracovania / doba uloženia

Nasledujúca tabuľka popisuje kategórie údajov, ktoré používame, a účel ich použitia. Pokiaľ je to možné, nájdete tu tiež informácie o dĺžke uloženia príslušných údajov.

Pri každom prístupe na túto webovú stránku sa prístupové dáta ukladajú vo forme protokolového súboru do protokolu servera. Dátový súbor, ktorý sa pri tomto uloží, obsahuje  nasledujúce informácie: dátum a čas vyhľadávania, adresa IP, ID relácia, vyvolaná  webová stránka, názov webovej stránky, z ktorej bola táto webová stránka vyvolaná, a informácie o používanom prehliadači.

Tieto protokolové súbory vyhodnocujeme jedine v prípade zneužitia našej webovej stránky.  Vyhradzujeme si právo dodatočne skontrolovať protokolové súbory takýchto užívateľov, pri ktorých existuje podozrenie, že využívajú našu webovú stránku  protizákonne a/alebo v rozpore so zmluvou. Vo všeobecnosti nemôžeme tieto súbory priradiť k určitej osobe. Ak by bolo takéto priradenie možné, použijeme tieto súbory len v prípadoch, v ktorých je daná príslušná právna podstata (zváženie záujmov v jednotlivom prípade).

Ak sa uchádzate o zamestnanie prostredníctvom našej webovej stránky alebo nám pošlete svoje doklady poštou, súhlasíte so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním vašich údajov na účely spracovania Vašej žiadosti a v procese zamestnávania. Pokiaľ nie je uvedené inak, ukladajú sa údaje iba dovtedy, dokedy trvá tento proces. Po ukončení procesu budú údaje uchádzača zničené. To isté platí pre doklady, ktoré sa posielajú poštou. Dokumenty zaslané poštou sa nevracajú.

V prípade, že máme zákonnú povinnosť alebo ste nám v tomto ohľade poskytli váš súhlas, spracujeme aj kópiu preukazu totožnosti a osobné údaje, ktoré sú v ňom obsiahnuté, na účely následnej nespornej identifikácie zákazníkov. Tieto údaje budú spracované až do uplynutia lehoty na uchovanie alebo do zrušenia vášho súhlasu.

Pokiaľ ste súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov, môžete tento súhlas  kedykoľvek odvolať. Oznámenie môžete zrušiť písomne alebo e-mailom na adresu datenschutz@loacker.cc.

III. Príjemcovia a kategórie príjemcov údajov

V súvislosti s prevádzkou tejto webovej stránky budú pre spracovávateľa objednávok činní nasledovní zodpovední:

Hosting-Provider, webová stránka: MASSIVE ART WebServices GmbH, Steinebach 16, 6850 Dornbirn, Rakúsko

Content-Provider, webová stránka: Loacker Recycling GmbH, Lustenauerstraße 33, 6840 Götzis, Rakúsko, FN 66273 k

Okrem konkrétne uvedených príjemcov môžu byť v budúcnosti prizvaní aj iní spracovatelia objednávok v súvislosti s prípravou a prevádzkou tejto webovej stránky (napr. Hosting-Provider).

IV. Všeobecné zásady pre spracovanie osobných údajov

1. Pridržiavame sa neobmedzene zákonných pravidiel na ochranu osobných údajov

Pre zhromažďovanie, spracovanie a využívanie osobných údajov platí základné zariadenie na ochranu dát Európskej únie a doplňujúce aplikovateľné národné zákony. Konkrétna právna podstata pre spracovanie príslušných osobných údajov je zrejmá z vyššie uvedeného zoznamu.

2. Osobné údaje nebudú postúpené na tretie subjekty bez Vášho súhlasu

Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať tretím stranám na reklamné alebo marketingové účely, ani iným spôsobom ich nesprístupníme tretím stranám, ak to nebude potrebné pre realizáciu našich výkonov alebo ak od Vás k tomuto nedostaneme súhlas.

V niektorých prípadoch sa prenechajú osobné údaje spracovateľom objednávok len vtedy, keď sú poskytnuté primerané záruky správneho a bezpečného používania údajov a ak sú títo zmluvne zaviazaní dodržiavať zásady stanovené v tejto politike ochrany osobných údajov a v platných právnych predpisoch.

3. Používame len tie osobné údaje, ktoré potrebujeme pre menovaný účel

Keď zhromažďujeme osobné údaje, vysvetlíme Vám, za aký účel ich potrebujeme.

V jednotlivom prípade zhromažďujeme osobné údaje len v takom rozsahu, aký je potrebný pre dosiahnutie tohto účelu. Keď nie je ďalšie použitie nevyhnutné, budú tieto osobné údaje vymazané.

V. Vaše práva vzhľadom na používané údaje

Keď a pokiaľ používame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, máte tieto práva vo vzťahu k nim:

  • Právo na informácie (článok 15 DSGVO): Môžete hocikedy požadovať informácie o tom, či a ktoré Vaše osobné údaje používame a na aký účel, odkiaľ tieto údaje pochádzajú, ktorému príjemcovi boli tieto údaje sprístupnené a ako dlho sú tieto údaje u nás uložené.
  • Právo na opravu (článok 16 DSGVO): Keď zistíte, že sú Vaše osobné údaje nesprávne, môžete hocikedy požadovať ich opravu. Pokiaľ sú tieto údaje podľa Vášho názoru neúplné, môžete tiež požadovať ich doplnenie.
  • Právo na vymazanie (článok 17 DSGVO): Keď ste toho názoru, že používanie Vašich osobných údajov nie je viac potrebné alebo sa realizuje bez dostatočnej právnej podstaty alebo je neoprávnené z iných dôvodov, môžete požadovať ich vymazanie.
  • Právo na obmedzenie používania osobných údajov (článok 18 DSGVO): Namiesto vymazania údajov môžete tiež požadovať aj obmedzenie používania údajov, keď sa údaje používajú v rozpore so zákonom.  Takéto obmedzenie používania údajov môžete hlavne požadovať aj vtedy, keď spochybňujete správnom údajov alebo ste podali námietku proti používaniu údajov.
  • Právo na prenosnosť údajov (článok 20 DSGVO): Vzhľadom na osobné údaje, ktoré ste sami pripravili, a ktoré sa používajú na základe zmluvy alebo súhlasu, môžete požadovať, aby ste dostali tieto údaje v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho môžete požadovať, aby boli tieto údaje budú prenesené priamo na iného zodpovedného.
  • Právo na sťažnosť u dozorného úradu (článok 77 DSGVO): Keď ste toho názoru, že boli porušené Vaše práva vzhľadom na Vaše osobné údaje, môžete sa sťažovať u dozorného úradu. Hlavne sa môžete sťažovať u dozorného úradu, ktorý je miestne príslušný pre Vaše bydlisko, pracovisko alebo miesto predpokladaného porušenia. V Rakúsku je miestne príslušný dozorný úrad  úrad na ochranu dát, Wickenburggasse 8, 1080 Viedeň.

Zvlášť poukazujeme na Právo na námietku (článok 21 DSGVO): Keď z Vašej zvláštnej situácie vyplynú dôvody, ktoré znemožňujú použitie Vašich osobných údajov, ktoré používame na základe uváženia záujmov, máte právo na námietku proti takémuto používanie dát. Pokiaľ sa Vaše osobné údaje používajú na priamu reklamu, máte tak isto právo na námietku.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa vašich práv vzhľadom na vaše osobné informácie, vždy nás môžete kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese: datenschutz@loacker.cc.

VI. Cookies

Na našej webovej stránke používame súbory cookies, ktoré umožňujú používanie určitých funkcií webovej stránky ako aj  analyzovanie používania nášho webu užívateľmi.

Sú to malé textové súbory uložené v počítači. Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sa po ukončení relácie prehliadača (tzv. Súbory cookies) vymaže z pevného disku. Ostatné súbory cookies zostávajú vo vašom počítači a umožňujú nám rozpoznať počítač pri ďalšej návšteve (tzv. Dlhodobé súbory cookies).

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť nastavením prehliadača. Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu používať všetky funkcie tohto webového portálu.

Ak nechcete uložiť súbory cookies do počítača, deaktivujte ukladanie súborov cookies vo svojom prehliadači pre našu webovú stránku alebo nastavte prehliadač tak, aby sa cookies vo všeobecnosti neukladali vo vašom počítači. Vymazanie už uložených súborov cookies môžete vykonať aj vo svojom prehliadači.

Deaktivácia používania súborov cookies môže vyžadovať ukladanie trvalého súboru cookies do počítača. Ak  tento súbor cookies následne odstránite, musíte znova vykonať deaktiváciu.

Na našej webovej stránke sa používajú nasledujúce kategórie súborov cookies:

1. Cookies relácie

Aby sme vám uľahčili prehliadanie našej webovej stránky, používame takzvané ID relácie, ktoré sú priradené každému návštevníkovi na začiatku každého používania našej webovej stránky. Tieto ID relácie používa náš server na rozpoznanie vás alebo vášho počítača / prehliadača ako rovnakého návštevníka, aj keď sa medzičasom zmenila adresa IP. Toto ID relácie umožňuje priradenie viacerých súvisiacich požiadaviek užívateľa do relácie. Nami používané ID súboru cookies platí až do konca relácie. Po ukončení prehliadača sa automaticky odstránia.

2. Dlhodobé Cookies

Google  Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa takzvané „súbory cookies“, textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookies o Vašom používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a tam sa uložia. Avšak ak je na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, bude vaša IP  bude najprv skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a tam skrátená.

V mene osoby zodpovednej za túto webovú stránku použije Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivitách webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a používaním internetu a poskytne webovému operátorovi. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlučovať s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača. upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie tohto webového portálu.

Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookies spoločnosťou Google a súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google pomocou nasledujúceho odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk) na prevzatie a nainštalovanie dostupného pluginu prehliadača. Viac informácií nájdete na stránke http://tools.google.com/dlpage/gaoptout alebo http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informácie o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov).

Upozorňujeme, že na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „gat._anonymizeIp ();“, aby sa zabezpečilo anonymné zhromažďovanie adries IP (tzv. IP maskovanie).

VII. Bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich údajov

Na ochranu Vašich údajov máme technické a organizačné opatrenia, ktoré sa pravidelne kontrolujú a prispôsobujú technologickému pokroku.

Poukazujeme však na to, že vzhľadom na technické podmienky internetu nie je vylúčené, že pravidlá ochrany údajov a bezpečnosti údajov iných osôb alebo organizácií, ktorých činnosti nespadajú do našej oblasti zodpovednosti, sa nebudú brať do úvahy.

VIII. Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Keďže zmeny v zákone alebo zmeny v našich interných procesoch môžu vyžadovať úpravu týchto nariadení o ochrane údajov, ktoré si vyhradzujeme právo, vás žiadame, aby ste si pravidelne prečítali tieto pravidlá ochrany osobných údajov vzhľadom na akékoľvek zmeny.